Tehnologija

Upotreba poliuretanske pene kao termoizolacionog materijala pri transportu toplih i hladnih fluida je počela osamdesetih godina 20. veka.

U suštini, poliuretanska pena se koristi kao termoizolacioni plašt koji ispunjava prostor od osnovne čelične cevi od polietilenske cevi kao zaštitnog spoljnog omotača.

Vrste proizvoda su predizolovane cevi, predizolovani fitinzi i predizolovane armature.

Svaki proizvod je usaglašen sa standardima, evropskim normama za određenu vrstu proizvoda.

EN 253 - predizolovana cev
EN 448 - predizolovani fiting
EN 488 - predizolovana armatura
EN 489 - termoskupljajuće spojnice.

Kao neizostavan pojam pri usklađivanju zahteva pomenutih standarda na potrebama montaže, sprovedeno je i usvajanje normi po standardu EN 13941 uključujući i projektnu klasu C (veliki prečnici).

Osnovna čelična cev je kvaliteta P235GH i saglasna je određenim standardima naspram njene vrste:

EN 10216-2 - bešavna čelična cev
EN 10217-2 - šavna čelična cev elektrolučno zavarena
EN 10217-5 - šavna čelična cev zavarena pod zaštitnim slojem.

Prečnik i debljina zida čelične cevi su u skladu sa standardom ENV 10220 i tabele date kod pojedinačnih proizvoda su u skladu sa njim

Na zahtev investitora proizvodimo cevi i fitinge drugih prečnika i debljina zida radne cevi, dužina krakova, debljina izolacije, sistema za detekciju vlage, poluprečnika savijanja, uglova savijanja.

Polietilenska obložna cev (PE cev) je odvojeno proizvedena.

Polietilenska cev se sastoji od polietilena gustine ne manje od 935 kg/m3, antioksidanata i čađi, pri čemu gustina materijala ne prelazi 944 kg/m3.

Dimenzije, odnosno debljine zida polietilenske cevi su navedene u tabelama veličine proizvoda.

Obloga od poluretanske tvrde pene (PUR) prema zahtevima standarda nije nikada gustine manje od 60 kg/m3 kao ni hidroskopnosti manje od 10% u odnosu na prvobitno apsorbovani volumen.